شیوه نامه اخذ و استرداد شهریه آموزشگاه های آزاد هنری در سال یک هزارو چهارصد

به نام خدا
شیوه نامه اخذ و استرداد شهریه
آموزشگاه های آزاد هنری در سال 1400
شورای مرکزی نظارت بر آموزشگاه های آزاد هنری در ادامه رویه سالهای گذشته و در راستای عمل به وظایف
قانونی خود و اجرای مصوبه 477 شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص رسیدگی و نظارت بر عملکرد آموزشگاه های آزاد هنری، در جلسه مورخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۰ پس از بررسی و جمع بندی نظرات کارشناسی واصله از ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها ، شیوه نامه جدید اخذ و استرداد شهریه جهت ابلاغ به ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها و
اطلاع رسانی آن به آموزشگاه های آزاد هنری سراسر کشور به شرح زیر تصویب نمود.
در شیوه نامه جدید حداکثر میزان شهریه برای هرجلسه اعلام شده و تعیین دقیق شهریه با توجه به شرایط متفاوت اقتصادی
درهراستان و با رعایت مفاد این شیوه نامه درهر استان به شورای رسیدگی و نظارت بر عملکرد آموزشگاههای آزاد هنری استان محول شده است.
1 -مبلغ نهایی شهریه تعیین شده ازسوی شورای رسیدگی و نظارت استان ، نباید از سقف شهریه اعلام شده در این شیوه نامه بالاتر باشد ولی تعیین مبلغ پایین تر، بادر نظر گرفتن شرایط و وضعیت اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی هر شهرستان
بر عهده شورای رسیدگی و نظارت بر عملکرد آموزشگاه های آزاد هنری استان است.
2 -شورای رسیدگی و نظارت استان در تعیین جزئیات و مبلغ شهریه با تقسیم بندی های مختلف بر اساس درجه آموزشگاه، سطوح مختلف آموزشی و نیز نوع کالسها )فردی، نیمه گروهی، گروهی(دارای اختیار می باشد.
3-پس از تصویب مبلغ نهایی شهریه در هر استان ، ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی موظفند شیوه نامه تصویب شده و جدول مبلغ نهایی شهریه در مرکز و سایر شهرستانهای استان را به دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری اعلام نمایند.
4-مرجع رسیدگی به شکایات و تخلفات احتمالی در این خصوص در مرحله اول شورای رسیدگی و نظارت استان می باشد و در صورت اعتراض وعدم رضایت ، باید به شورای مرکزی نظارت بر آموزشگاه های آزاد هنری ارجاع شود.
5-مفاد شیوه نامه شهریه و مبلغ آن باید در برگه هاي ثبت نام درج یا پیوست شود.
6-جدول شهریه مصوب و ابلاغی باید به نحو مطلوب به دیوار آموزشگاه الصاق و در معرض دید عموم قرار گیرد.
7 -آموزشگاه ملزم به استفاده از مربیان داراي كارت صالحیت تدریس است.
8-آموزشگاه در هنگام ثبت نام هنرجو موظف است علاوه بر اعلام مبلغ شهریه ضوابط استرداد و پرداخت شهریه را به اطلاع هنرجو برساند.
9-برای کلاس های غیر ازموسیقی که بصورت خصوصی برگزار می شود مبلغ شهریه می تواند حداکثر بیست درصد به مبلغ پایه اضافه شود.
10 -برای کلاس های گروهی بیشتر از 10 نفر شرکت کننده ، مبلغ شهریه می بایست بیست درصد کمتر از حداکثر شهریه مصوب اعلامی دریافت شود.
11 -در صورت استفاده از اساتید با مدرک درجه یک هنری یا مدرک دکتری رشته تخصصی برای برگزاری کلاس های آموزشی آموزشگاه مجاز است تا بیست درصد بیشتر از مبلغ شهریه مصوب پایه دریافت نماید. این مبلغ برای دارندگان مدرک
درجه 2هنری و یامدرک فوق لیسانس رشته تخصصی 10 درصد بیشتر از مبلغ شهریه مصوب پایه خواهد بود.
12 -برگزاری هرگونه کارگاه تخصصی در آموزشگاه های آزاد هنری با حضور اساتید خارجی صرفا با دریافت مجوز خاص از اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان مربوطه مجاز است و شهریه آن بانظر اداره کل استان اعلام می گردد.
13-ضوابط استرداد شهریه:
نام را تماماً آموزشگاه موظف است تحت شرایط مندرج در زیر و در صورت درخواست متقاضي وجه ثبت به متقاضي باز پس دهد.
الف( تغییر یا تعویض زمان شروع کلاس ها.
ب( برگزار نشدن کلاس مورد نظر. )
ج( تغییر مربي توافق شده در هنگام ثبت نام از سوی آموزشگاه.)
د( انصراف متقاضي تا یک هفته پیش از شروع کلاس ها. )
م( هرگونه تعطیلي غیر موجه آموزشگاه به غیر از تعطیلات اعلام شده از سمت ستاد مقابله با کرونا در شرایط بیماری.)
ه( در صورتیکه فرد ثبت نام شده بعد از شروع دوره اعلام انصراف کند، تنها 40 %از شهریه جلسات باقیمانده به وي مسترد خواهد شد.)
تبصره: درکلاس های کمتر از 10 نفر آموزشگاه های آزاد تجسمی و نمایشی در صورتیکه فرد ثبت نام شده بعد از شروع دوره اعلام انصراف کند، هیچ وجهی مسترد نخواهد شد.
و( چنانچه متقاضي پس از برگزاري دو سوم كل دوره ، اعلام انصراف نماید، هیج وجهي به وي مسترد نخواهد شد.)
ی( اخذ هرگونه وجهی غیر از مبلغ شهریه در قالب کنسرت های هنر جویی ، مستر کلاس ، کارگاههای آموزشی فوق العاده و سایر هزینه های آموزشی فقط با اطلاع قبلی و رضایت هنرجو امکان پذیر است.) شوراهای رسیدگی و نظارت استان نیز باید بر محتوای این برنامه ها و سطح کیفی آن متناسب با هزینه دریافتی نظارت داشته باشند و در صورت شکایت هنرجو رسیدگی نمایند.

یک دیدگاه بگذارید