یاسمین پزشکی

گیتار و ساز شناسی
https://sheen.ir/wp-content/uploads/2021/05/final-1.mp4

حامد حدیدی

گیتار
https://sheen.ir/wp-content/uploads/2021/05/hadidi-final.mp4